Bên nhau ngày yêu

23 Th5

Taäp truyeän ngaén tình yeâu Beân nhau ngaøy yeâu

 • Ñôn phöông hoa giaáy – L.i.n.h

“ Höông khoâng caàn bieát nhöõng chuyeän haoøng töû cöùu coâng chuùa khaùc laõng maïn vaø bay boång nhö theá naøo, chæ bieát hoaøng töû môùi quen aáy ñaõ cöùu noù baèng moät ñieàu nhoû nhaët vaø yù nghóa thaät nhieàu trong quaõng ñôøi hoïc sinh raát daøi cuûa mình.”

 • Nhaät kí ñaàu baøn vaø cuoái baøn – L.i.n.h

“ Nhaät kí cuûa moät coâ beù baøn ñaàu coù maùi toùc daøi ñen nhaùnhvaø cuûa moät caäu beù baøn cuoái coù nuï cöôøi raïng rôõ…”

 • Naøng tieân caù – L.i.n.h

“ Treân maøn hình xem laïi cuûa maùy Nikon, hieân khuoân maët con gaùi xoay ngöôïc veà phía bieån, veà phía maët trôøi, nhìn thaúng vaøo oáng kính, ñoâi maét môû to bình thaûn maø quyeân ruõ, nhö muoán huùt caû baàu trôøi ñoái dieân veà phía mình…”

 • I “alt + 3” U – Naéng

“ Quaân bieát taïi sao My vaãn duøng Yahoo 360 duø thích Facebook hôn khoâng? Bôûi vì ôû 360, My coù theå ñaùnh treân Quick comment cuûa Quaân: My “ alt + 3” Quaân. Toø moø, Quaân aán thöû vaø baät cu6oài… Coøn baïn, coù muoân I “ alt + 3”… vôùi ai ñoù????”

 • Mæm cöôøi, tröôït xuoáng vaø ñi veà nhaø – Naéng

“ Ñieåm soá ôû tröôøng hoaøn haûo, moät coâng vieäc part-time toát, coù nhöõng con baïn taâm lí, moät tình yeâu gaø boâng ngoït nagoø… nhöng sao Trang lai thaáy cuoäc soáng cuûa mình nhaït nheõo vaø chaùn chöôøng theá naøy…”

 • Chì caàn 1% – Bingo

“ Maáy laàn noù quay ngoaét laïi veà phía aáy, nhöng chæ thaáy teân ñoù ñang löôùt web. “ Chaéc laø mình töôûng töôïng, nhöng maø haén laøm gì ôû ñaây moät mình suoát hai tieáng vôùi ba taùch traø nhæ?” – Ly baên khoaên…”

 • ÔÛ beân caïnh nhau, ñeå im laëng – Mai Minh

“ Hasuke laø ngöôøi baïn ñaàu tieân cuûa toâi ôû Nhaät. Vì caäu bieát tieáng Vieät, vì caäu töøng soáng ôû Haø Noäi möôøi baûy naêm, vaø vì ñoâi maét cuûa caäu ngöôùc leân nhìn toâi khi laàn ñaàu tieân böôùcvaøo lôùp hoïc.”

 • 156 ngaøy yeâu – Mai Minh

“ Nguyeân gaëp Huy döôøng nhö laø moät söï khoâng tình côø. Anh chaïy theo coâ, keùo coâ ra khoûi quaù khöù-ñeå roài sau nhöõng sôï haõi vaø troán traùnh, coâ yeâu anh… 156 nagyø yeâu, vaø roài chæ moät ngaøy nöõa, nguyeân seõ rôøi Haø Noäi…”

 • Yeâu… khoâng hoaøn haûo – Hoaøng Phöông

“ Em gheùt söï bình thöôøng, caêm thuø nhöõng gì laøng nhaøng, dôû dôûöông öông,… Nhöng ñuùng laø “ gheùt cuûa naøo trôøi trao cuûa aáy, trôøi trao cho em moät tình yeâu … “cuõng ñöôïc”!”

 • Ñoaù hoàng Cambridge – CloverLeaf

“ Teân em khoâng phaûi Shan Shan. Vaø taát nhieân em cuõng khoâng phaûi moät coâ gaùi Trung Hoa nhö vaãn noùi vôùi Vónh. Em teân laø Vy Khanh, laø ngöôøi Vieät Nam 100%…”

 • Döôùi voøm caây muøa heø – Dieäu Linh

“ Noù ñeán lôùp vôùi teâm traïng raát phôûn phô, maët muõi hôùn hôû, nhaûy lieân tieáp hai baäc caàu thang duø ñaõ laø taàng ba, haønh ñoäng maø thænh thoaûng noù môùi laøm. Horodaly baûo, hoâm nay noù seõ gaëp oät chuyeän ñaë bieät lieân quan ñeán tình duyeân.”

 • Chia tay nheù, ñeå mai ta gaëp nhau –Dieäu Linh

“ Chaøng trai böôùc voäi veà phía caàu thang cuoán, goïi teân coâ gaùi vöøa böôùc leân ñoù caùch ñaây chöa ñaày moät phuùt, aùnh maét da dieát nhö muoán níu keùo moät thöù quyù giaù saép tuoät khoûi tay. “ Anh coù theå oâm em ñöôïc khoâng?”

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: