Bước chuyển mùa dịu dàng

23 Th5

Böôùc chuyeån muøa dòu daøng

Nhaø toâi vaø Ly chæ caùch nhau moät haøng raøo hoa daâm buït ñoû. Chæ caàn ñöùa naøy goïi ñöùa kia í ôùi laø moät luùc sau ñaõ thaáy maët nhau. Meï toâi xem Ly nhö con gaùi, moãi laàn coù moùn gì ngon luoân baûo toâi mang cho Ly. Coøn Ly thì hay ruû toâi sang nhaø noù chôi troø meï con cuøng maáy con buùp beâ, döôùi goác caây maän. Coù laàn oâi nghòch, beû gaõy tay chaân buùp beâ laøm Ly khoùc toaùng leân. Nhìn doâi maét long lanh nöôùc, toâi boái roái gaét leân “ Maøy ruû tao sang ñaây coøn gì?”.
Troø chôi aáy chính thöùc chaám döùt khi chuùng toâi hoïc lôùp moät.toâi khoâng nhôù gì veà troø chôi aáy nhieàu, nhöng kí öùc veà nhöõng böôùc chuyeån muøa döôùi goác caây maän thì raát saâu ñaäm. Khi hoa maän baét ñaàu nôû, roài nhöõng caùnh hoa traéng ruïng ñaày saân, vöông ñaày toùc, ñaày aùo, thôm nöùc. Roài nhöõng quaû maän luùc læu ñoû au.
– Chöa coù traùi maân naøo chín ñaâu. Maän non coøn chaû coù.
Tieáng Ly lanh laûnh töø coång. Toâi noùi ngoùng sang.
– Coù ai chôø maän chín ñaâu. Ñi ñaâu veà theá?
– Tôù ñi mua saùch

~~~o0o~~~

Caùi daïo loùc nhoùc ñaáy, cuùng toâi hay ñi chôi chung vôùi nhau. Thi thoaûng coù nhöõng buoåi tröa leùn ñi thaû dieàu döôùi caùi naéng oi aû, hay ñaøo deá. Coù nhöõng hoâm trôøi möa, chæ coù theå ôû lì trong nhaø, toâi vaø Ly laøm oáng nghe baèng hai voû lon vaø moät sôïi daây ñeå troø chuyeän. Lôùn theâm moät chuùt, toâi ñi ñaù banh vôùi luõ con trai, Ly cuõng khoâng theo chaân toâi nöõa. Coâ baïn ôû nhaø ñoïc saùch, ñoïc nhieàu kinh khuûng. Sinh nhaät chín tuoåi, toâi veùt saïch tieàn trong oáng tieát kieäm mua cuoán truyeän coå tích Andersen taëng cho Ly.
Caøng lôùn chuùng toâi caøng ít ñi cuøng nhau. Nhöng thi thoaûng, toâi vaãn ñeøoLy ñi hoïc, ñi mua saùch, ñi aên kem. Baïn beø nhöõng ngaøy ñaàu thaáy vaäy hay treâu choïc nhöng khi hai nhaân vaät chính khoâng theøm ñeå yù, cö phôùt lôø thì chuùng noù cuõng chaùn.

~~~o0o~~~

Muøa thu naêm möôøi tuoåi, moät laàn toâi soát cao phaûi naèm yeân treân giöôøng. Ly ñeán thaêm toâi, mang theo moät naém coû xa truïc thaûo nhöng khoâng coù laù naøo boán caùnh, ñaët chuùng leân baøn. Caû buoåi chieàu, Ly ngoài beät döôùi saøn nhaø, ñoïc cho toâi nghe nhöõng caâu chuyeän trong cuoán saùch maø toâi mua taëng. Toâi nhôù maõi caâu chuyeän veà coâ beù Giec-da ñaõ cöùu kay töø tay Baø chuùa Tuyeát. Vì Ly baûo:
– Neáu caäu bò Baø chuùa tuyeát baét ñi, tôù seõ cöùu caäu, nhö giec-da vaäy.
Toâi ñang meät vì côn soát, caû ngöôøi khoù hòu vì noùng neân baûo:
-Baø chuùa Tuyeát caùi gì? Coù Baø chuùa löûa ñaây naøy!
Toâi heát oám thì ñeán Ly. Thôøi tieát ñoûng ñaûnh neân raát nhieàu ñöùùa bò oám. Töø nhoû, Ly ñaõ voán yeáu ôùt hôn nhöõng ñaùu khaùc moät chuùt neân naèm nhaø cuõng laâu hôn. Vaäy laø toâi ñi mua cuoán truyeän coå Grim, ngoài ñoïc eâ a nhöõng caâu chuyeän veà coâng chuùa, hoaøng töø, ngöôøi khoång loà, tí hon… Cuoái cuøng laïi bò Ly, ñang naèm treân giöôøng vôùi chieác khaên öôùt treân traùn, thì thaøo moät caùch phuõ phaøng:
– Caäu ñoïc chaû hay gì caû?
Neáu Ly khoâng oám thì toâi ñaõ coác ñaàu maáy caùi cho boû gheùt.

~~~o0o~~~

Toâi chôi boùng suoát thôøi hoïc caáp hai. Khi leân caáp ba, toâi tham gia vaøo ñoäi boùng cuûa tröôøng. Vì vaäy chieàu naøo toâi cuõng cuøng ñoäi taäp luyeän ôû saân boùng ít nhaát laø moät giôø ñoàng hoà. Caøng ñeán gaàn Giaûi boùng ñaù caùc tröôøng caáp ba tænh, toâi caøng taäp luyeän nhieàu hôn. Vì vaäy, Ly hay sang nhaø toâi ñeå giuùp oân taäp nhöõng baøi hoïc treân lôùp.
Moät hoâm, khi toâi ñang taäp boùng thì trôøi möa. Luùc ñoù, caû ñoäi chia thaønh hai ñoäi nhoû vaø ñaáu taäp vôùi nhau. Möa rôi caøng naëng haït nhöng traän ñaáu taäp thì caøng haêng hôn. Maáy thaèng con trai möôøi taùm tuoåi ñaù boùng döôùi trôøi möa chaúng khaùc gì nhöõng caäu nhoùc taém möa möôøi tuoåi. Ly caàm oâ, ñi töø thö vieän tröôøng ngang qua saân boùng, ñöùng nhìn chuùng toâi taäp moät luùc roài thong thaû ñi boä veà nhaø. Tröôùc khi ñi, Ly naém tay giô veà phía tröôùc, heùt leân:
– Voâ ñòch!
Caû ñoäi boùng cuõng haøo höùng heùt leân: “Voâ ñòch!”
Sau hoâm daàm möa, toâi bò caûm. Toâi baûo Ly khoâng caàn sang nhaø giaûng baøi cho toâi nöõa, chôø khi naøo toâi khoeû ñaõ. Ly maø bò caûm thì laâu khoûi laémmaø.

~~~o0o~~~

Tuaán laø tieàn ñaïo chính cuûa ñoäi boùng, laø ngöôøi chôi aên yù nhaát vôùi toâi. Caäu ta haøi höôùc, taâhn thieän, toát tính, chôi raát ñoàng ñoäi. Noùi chung laø moät caäu baïn raát ñöôïc. Sau khi thaéng traän baùn keát, Tuaán ruû toâi ñi aên möøng chieán thaéng. Tuaán thì thaàm:
-Caäu ruû Ly ñi nöõa nheù? Hai ngöôøi laø baïn thaân maø.
Ñöôïc vaøo chung keát thì lieân quan gì ñeán Ly? Toâi vaø Ly laø baïn thaân thì lieân quan gì ñeán vieäc aên möøng? Nhöng toâi khoâng thoát ra lôøi naøo veà nhöõng thaéc maéc ñoù,chæ gaät ñaàu ñoàng yù. Tuaán ñoät ngoät laëp laïi.
-Caäu vaø Ly chæ laø baïn thaân thoâi, ñuùng khoâng?
-Chæ theá thoâi.
Suoát caû buoåi aên kem, Tuaán troâng vuïng veà hôn haún ngaøy thöôøng, coøn khaù caêng thaúng nöõa. Caäu ta goïi ñuùng loaïikem vani maø Ly yeâu thích, chaúng hieåu ñaõ laáy thoâng tin töø ai.Toâi deã daøng keát luaän raèng, Tuaán thích Ly, nhöng töø khi naøo vaø taïi sao thì chòu.
Tuaán hay mang moät thöù gì ñoù taëng Ly nhöng laïi laøm nhö tình côø.Moät hoäp söõa chua laø vì mua thöøa moät hoäp.Moät caùi moùc khoaù hình Kou Kitamura (nhaân vaät nam chính trong manga Cossgame cuûa taùc giaû AdachiMitsuru, coù ai khoâng bieát truyeän naøy khoâng) , moät nhaân vaät maø Ly thích, vì mua maø khoâng duøng ñeán. Moät caây buùt nhuõ vì khoâng thích maøu möïc ñoù.Thi thoaûng coøn cho Ly möôïn maáy cuoán saùch. Theá maø Ly cuõng chaúng hieåu gì, coøn hoàn nhieân baûo:
-Caâu baïn cuûa Huy toát thaät.
Caâu noùi ñoù chaúng coù gì ñaëc bieät. Vaäy maø khi toâi thuaät laïi caâu ñoù, Tuaán vui nhö caàm cuùp voâ ñòch saép tôùi. Toâi thaáy caû hai khaù laø gioáng nhau, chaéc chaén laø raát hôïp. Nghó ñeán ñoù, toâi töï nhieân thaáy khoù chòu. Cöù nhö Tuaán saép laáy ñi caùi gì ñoù maø toâi ñaõ coù trong suoát moät khoaûng thôøi gian daøi. Neáu Tuaán vaø Ly laø moät ñoâi, haún toâi seõ bò cho ra rìa, nhö moät caàu thuû bò phiaït theû ñoûvaø chæ coù theå xem traän boùng töø phoøng caùch ly.

~~~o0o~~~

ÔÛ gaàn nhaø cuûa chuùng toâi, maát möôøi laêm phuùt ñaïp xe seõ ñeán moät ngoâi chuøa ñöôïc xaây döïng treân nhöõng phieán ñaù voâi lôùn, caây xanh gaàn nhö phuû kín. Coù hai con ñöôøng ñeå vaøo, song song nhau. Moät laø baäc thang raát cao vaø moät laø con ñöôøng doác thoai thoaûi.Chuùng toâi thöôøng choïn caùch leo leân nhöõng baäc thang, ñeám töøng baäc moät vaø thôû doác vì meät. Trong chuøa luoân maùt röôïi vaø yeân tónh, vì theá moãi khi muoán traùnh caùi noùng oi aû, chuùng toâi laïi hay leo leân caùi thaùp cao nhaát cuûa chuøa. Ñöùng ôû ñoù, gioù bieån thoåi loàng loäng, maùt röôïi. Chuùng toâi coù theå thaáy bieån ôû phía tröôùc maët, Beân traùi laø röøng döøa, nhöõng chieác thuyeààn beù tí,nhöõng maùi nhaø laáp loù trong maøu xanh cuûa laù…Laàn ñaàu tieân khi leo leân toaø thaùp ñoù cuõng laø laàn ñaàu tieân toâi nhaän ra theá giôùi roäng lôùn ñeán möùc naøo. Dó nhieân laø trong nhaän thöùc cuûa moät ñöùùa treû.
Traän chung keát dieãn ra ñaõ ñöôïc moät tuaàn, vaäy maø toâi vaãn chöa thoaùt ra ñöôïc caûm giaùc thaát baïi. Chæ laø moät baøn caùch bieät ôû hai phuùt cuoái cuøng. Toâi uû ruû, chaùn taát caû moïi thöù. Tuaán coøn khoe Ly nhaén tin ñoäng vien vaø taëng moät maët laù coù nhaùnh coû xa truïc thaûo, boán caùnh. Toâi laïi mô hoà nghó ñeán moät chieác theû ñoû.
Cuoái tuaàn, Ly ruû toâi ñi chôi. Coâ baïn loâi toâi ra khoûi nhaø vaø ñeán coâng vieân troø chôi, haønh haï toâi soáng dôû cheát dôû vôùi maáy troø taøu löôïn sieâu toác. Xuoâng maët ñaát roài maø ñaàu toâi vaãn coøn quay moøng moøng. Naèng naëc loâi toâi vaøo ngoâi nhaø ma duø sau ñoù heùt aàm ó… Nhöng taâm traïng toâi ñaõ vui leân nhieàu. Luùc ñi mua hai caây kem ñeå nghó meät luùc chôi xong troø ñaïp vòt, toâi chôït nhôù ñeán loøi höùa naêm naøo “ Neáu caäu bò Baø chuùa Tuyeát baét ñi, tôù seõ ñi cöùu caäu, nhö Giec-da vaäy!”.
Treân ñöôøng veà, toâi ruû Ly laïi ñeán ngoâi chuøa gaàn nhaø. Caû hai laïi leo leân nhöõng baäc thang cao.
-Maáy baäc thang nhö nhoû ñi aáy nhæ? Ngaøy xöa tuïi mình tahy61 baäc naøo cuõng cao caø. Ñuùng laø lôùn thaät roài. Leo thang thích thaät.
-Thích maáy caùi thang ñeán vaäy sao khoâng ñi tu luoân ñi? – Toâi chaâm choïc.
Toâi vaø Ly leo leân toaø thaùp cao nhaát. Caûnh vaät döôøng nhö vaãn vaäy, nhöng caûm giaùc thì ñaõ khaùc. Ñaõ khoâng coøn ngaïc nhieân vaø choaùng ngoäp.Vì ôû tuoåi möôøi taùm naøy, toâi nhaän bieát ñöôïc raèng theá giôùi roäng lôùn hôn nhöõng gì tröôùc maét raát nhieàu.
Toâi nghó raát nhanh, möôøng töôïng laïi nhöõng gì ñaõ töøng coù cuûa aáu thô vaø nghó ñeán töông lai.Ly ñaõ chaúng coøn laø coâ baïn yeâu ôùt mít öôùt naêm naøo, coù nhieàu cahng2 trai ñang vaø seõ thích, quan taâm ñeán coâ aáy, chaúng ñeán löôït toâi phaûi lo laéng. Moïi thöù roài seõ thay ñoåi, nhöng tình baïn möôøi maáy naêm cuûa chuùng toâi nhaát ñònh seõ khoâng thay ñoåi deã daøng.
-Tuïi mình vaãn laø baïn, ñuùng khoâng?
Ly ngô ngaùc nhìn toâi.
-Taát nhieân laø vaäy,hoûi gì laï quaù. Caäu ñònh… boû nhaø ñi chæ vì thua traän boùng ñoù haû?
Toâi gaàn nhö muoán coác co Ly maáy caùi. Trong ñaàu toaøn chöùa nhöõng yù nghó kì quaùi ñeán khoâng tin ñöôïc.
-Caäu thaáy Tuaán theá naøo?
-Hm… caäu aáy deã thöông vaø toát buïng.
-Caäu bieát Tuaán laø tieàn ñaïo raát gioûi khong?
-Bieát.
Caäu bieát Tuaán veõ tranh raát ñeïp khoâng?
-Theá aø?
-Caäu bieát Tuaán thích caäu khoâng?
Kh!!!
Ly môû to maét nhìn toâi, laép baép ñeâìu gì ñoù, coøn maù thì öûng hoàng leân. Thieät tình, moãi laàn maéc côõ ñeàu nhö theá caû.
Toái hoâm ñoù, Tuaán nhaén tin cho toâi “ Ly vöøa caùm ôn tao, nhöng chöa traû lôøi ngay ñöôïc. Duø vaäy, tuaàn sau seõ ñi xem phim. Maøy nghó phim gì thì phuø hôïp?Help me!”
Toâi mæm cöôøi. Hai keû hoàn nhieân naøy chaéc chaén seõ hôïp vôùi nhau.
Vaø nhö vaäy, coøn ñieàu gì coù theå toát hôn!
FUYU

Advertisements

3 phản hồi to “Bước chuyển mùa dịu dàng”

  1. kid 02/05/2012 lúc 12:21 chiều #

    truyện hay nhưng mà cái kết sao sao ấy. em thấy có thể để cho Huy va Ly 1 đôi cũng được mà sao lại để tuấn và Ly 1 đôi. nhưng du sao thì truyện cũng hay. chỉ góp ý nhỏ thui

  2. ngoks2donghae 07/06/2012 lúc 9:27 sáng #

    K hju sao e đoc trên đt k đuoc.hjx.loj font ruj.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: